algemene voorwaarden

1. IDENTITEIT

Rechtsvorm: V.O.F.
Benaming: Concept Studio
Zetel: Willekenslaan 94, 3130 Betekom
Commerciële naam: Studio Popcorn
Ondernemingsnummer: BE0694.844.751
Hyperlink website: www.studiopopcorn.be
E-mailadres: info@studiopopcorn.be

2. CONTACTGEGEVENS

Adres: Willekenslaan 94, 3130 Betekom
E-mailadres: info@studiopopcorn.be

3. DEFINITIE

Evenementen: de door Studio Popcorn georganiseerde en aangeboden workshops en verjaardagsfeestjes zoals beschreven op de website.

Klant: elke natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet consument, die op enigerlei wijze gebruik maakt van de website en/of de eraan verbonden diensten of zich inschrijft voor en/of deelneemt aan een Evenement.

Overeenkomst: een overeenkomst, samen met de daaraan gehechte bijlagen en huidige algemene voorwaarden die er integraal deel van uitmaken, die tussen Studio Popcorn en de klant wordt gesloten in het kader van de organisatie en verkoop van evenementen.

Website: de website beschikbaar op het adres www.studiopopcorn.be uitgebaat door en eigendom van Studio Popcorn

4. TOEPASSELIJKHEID VAN HUIDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN

4.1 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden van Studio Popcorn, zijn huidige algemene voorwaarden exclusief van toepassing op elke overeenkomst die tussen Studio Popcorn en de Klant wordt afgesloten, met als voorwerp een workshop of verjaardagsfeestje.

4.2 Elke inschrijving, boeking, reservatie of betaling houdt de uitdrukkelijke, onvoorwaardelijke en onherroepelijke aanvaarding in, zonder enig voorbehoud, van deze algemene voorwaarden door de Klant, dewelke wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden houden het volledige akkoord in tussen Studio Popcorn en de klant in verband met het voorwerp waarop zij betrekking hebben en vervangen elke voorafgaande mondelinge of schriftelijke afspraak in dit verband. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant. De eventuele ongeldigheid en/of nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en/of afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

4.3 Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen onder de rubriek “Algemene Voorwaarden” op de website. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de klant kennis kan nemen van de algemene voorwaarden langs elektronische weg en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.4 Studio Popcorn kan de bepalingen van deze algemene voorwaarden steeds eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen worden aangekondigd op de website en/of via elektronische weg. Elke inschrijving, bestelling of betaling zal onderworpen zijn aan de versie van de algemene voorwaarden die van toepassing is op het moment van de aanvaarding of bevestiging door Studio Popcorn van de inschrijving, boeking of reservatie. Blijvend gebruik van de website zal worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 29/12/2018.

4.5 Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wetsbepalingen ter bescherming van consumenten (i.h.b. de relevante bepalingen van het WER).

5. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 De overeenkomst wordt afgesloten in het Nederlands. Door in te schrijven voor één van de evenementen en deze algemene voorwaarden goed te keuren, bevestigt de klant dat de Nederlanse taal voor hem begrijpelijk, duidelijk en ondubbelzinnig is.

5.2 In artikel 6 hieronder worden de verschillende technische stappen beschreven om tot sluiting van de overeenkomst te komen.

5.3 Studio Popcorn zal de afgesloten overeenkomsten elektronisch archiveren en ter beschikking stellen aan de klant op een duurzame drager.

6. INSCHRIJVING - BOEKING - RESERVATIE

6.1 Enkel inschrijvingen, boekingen of reservaties voor evenementen via de website worden geregistreerd. Voor de inschrijving, boeking of reservatie van een evenement komt de klant via een e-mail, die verstuurd wordt door Studio Popcorn, op een pagina met een invulformulier waar hij zijn persoonsgegevens kan invullen.

6.2 De klant dient de algemene voorwaarden te aanvaarden door de checkbox met vermelding “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.” aan te vinken met de mogelijkheid om deze na te lezen en op te slaan via een hyperlink met de tekst “algemene voorwaarden” naar een pagina met de algemene voorwaarden.

6.3 Na inschrijving, boeking of reservatie krijgt de klant via elektronische weg een e-mail van Studio Popcorn.

6.4 De klant beschikt over een termijn van 14 dagen na ontvangst van de e-mail met bevestiging om de inschrijving, boeking of reservatie zonder opgave van redenen doch schriftelijk kosteloos te herroepen of te wijzigen. In geval echter het tijdstip van vertrek/aanvang en/of de startdatum van het evenement zich bevindt binnen voormelde termijn van 14 dagen na inschrijving, boeking of reservatie, kan de klant niet herroepen of wijzigen. Onverminderd de bepalingen inzake annulatie.

7. PRIJZEN & BETALING

7.1 De op de website aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en staan vermeld in Euro. Het aanbod en de prijs zijn geldig op de dag waarop de website wordt bezocht en/of de inschrijving, boeking of reservatie wordt geplaatst. Aanbod en prijs kunnen vóór het plaatsen van inschrijving, boeking of reservatie ten allen tijde worden gewijzigd door Studio Popcorn.

7.2 Het totale bedrag dat de klant verschuldigd is, wordt steeds vermeld in de bevestigingsmail van de inschrijving, boeking of reservatie. Elke extra betaling bovenop de overeengekomen vergoeding vereist de uitdrukkelijke toestemming van de klant voor de bevestiging van inschrijving, boeking of reservatie.

7.3 De in de e-mail bepaalde prijs is vast en omvat alle verplichte diensten, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.

7.4 Tenzij anders vermeld in de beschrijving in de brochure of website is in de prijs van het verjaardagsfeest inbegrepen: activiteiten, begeleiding en knutselmateriaal indien van toepassing. In de prijs is niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven, ongevallenverzekering, annulatieverzekering, bijstandsverzekering, contractuele aansprakelijkheid, billijke vergoeding en SABAM.

7.5 De klant zal op de dag van het verjaardagsfeestje een factuur op papier ontvangen.

7.6 Behoudens uitdrukkelijk en voorafgaand anders overeengekomen en onverminderd de bepalingen van de huidige algemene voorwaarden, zijn alle facturen van Studio Popcorn betaalbaar uiterlijk binnen de veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum.

7.7 Een door de klant geprotesteerde factuur dient op straffe van verval binnen de acht (8) kalenderdagen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van Studio Popcorn, met de reden(en) van protest.

7.8 Bij gebrek aan integrale en tijdige betaling van één of meerdere facturen, heeft Studio Popcorn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag tot op de dag van de volledige betaling. Het factuurbedrag zal eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 20% bij wijze van schadevergoeding.

7.9 In geval van geschil zal alleen de rechtbank van het Arrondissement Leuven bevoegd zijn.

8. ANNULATIE

De klant kan de inschrijving, boeking of reservatie annuleren. Hierbij worden de volgende kosten aangerekend:

  • bij annulatie meer dan 4 weken voor de startdatum van het verjaardagsfeest worden er enkel administratiekosten (25 Euro) aangerekend;
  • bij annulatie minder dan 4 weken voor de startdatum wordt er 50% van de totaalprijs aangerekend;
  • bij annulatie minder dan 1 week voor de startdatum of bij het niet komen opdagen wordt de volledige som aangerekend, met een minimum van 150 Euro.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1 De inhoud van de website, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, merken, modellen, grafieken, tabellen, schame’s, recepten, videabestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, databanken, software, de vormgeving of enige andere creatie, inhoud of informatie verbonden aan de website, behoort tot de exclusieve intellectuele eigendom van Studio Popcorn of haar licentiegevers en mag slechts gereproduceerd worden of meegedeeld worden aan het publiek na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Studio Popcorn of haar licentiegevers.

9.2 Niets in deze algemene voorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van de intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de website aan de klant.

10. AANSPRAKELIJKHEID - DISCLAIMER

10.1 Studio Popcorn is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor:

  • het afsluiten van de eventueel nodige vergunningen (waaronder maar niet beperkt tot tapvergunning, billijke vergoeding en SABAM);
  • de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de inhoud van de website of op andere (externe) websites waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de website wordt verwezen;
  • enige beslissing genomen of handeling gesteld door de klant op basis van de inhoud van het de website;
  • eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies, virussen etc. op de website;
  • indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot materiële schade aan het gehuurd gebouw en materiaal, tijdsverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, emotionele schade etc.);
  • gevallen van overmacht. Zonder limitatief te zijn, worden volgende gebeurtenissen geacht overmacht uit te maken: staking, lock-out, oorlog, weersomstandigheden, overheidsverplichtingen, gewijzigde wetgeving of reglementering, bezetting van het grondgebied, oproer, aanslag, overval, sabotage, epidemie, ziekte, brand, overstroming, aardbeving, natuurramp, tekort aan brandstof, verkeershinder en onvoorziene wijzigingen in reglementering, vertraging.
Voormelde gebeurtenissen worden geacht voor Studio Popcorn onvoorzienbaar en onvermijdbaar te zijn. In geval van overmacht heeft de klant ten laste van Studio Popcorn geen enkel recht op schadevergoeding uit welken hoofde ook.

10.2 Niets in deze algemene voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Studio Popcorn uit voor bedrog, opzet, of daarmee gelijk te stellen grove fout van Studio Popcorn. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Studio Popcorn beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is bij haar BA-verzekeraar en met een maximum van 1 250 000 EUR per lichamelijk schadegeval en 250 000 EUR per stoffelijk schadegeval.

11. KLACHTEN

Klachten voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de website of de toepassing van deze algemene voorwaarden kunnen gerapporteerd worden aan Studio Popcorn via e-mail info@studiopopcorn.be. De contactgegevens van Studio Popcorn worden vermeld in artikel 2.

12. PRIVACYVERKLARING

Studio Popcorn draagt zorg voor de privacy van de klant en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke privacyregelgeving.

Doordat de klant de website gebruikt en/of zijn persoonsgegevens meedeelt bij inschrijving, boeking of reservatie en de checkbox met vermelding “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” aanvinkt, gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Studio Popcorn deze gegevens verzamelt en verwerkt zoals hierna beschreven.

Studio Popcorn gebruikt enkel die gegevens welke nodig zijn om een zo goed mogelijke dienst te verlenen. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: informatie verstrekken.

Studio Popcorn is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. Daarnaast registreert Studio Popcorn bij het bezoek door de klant aan de website het IP-adres, de browser en het besturingssysteem, de externe website die de klant heeft doorverwezen naar de website, de door de klant bezochte pagina’s op de website en de datum en tijd van elke door de klant bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld door statistische doeleinden en voor verbetering van de website. Studio Popcorn gebruikt de door de klant via de website meegedeelde gegevens enkel om resepctievelijk de gevraagde informatie te leveren en de inschrijving, boeking of reservatie uit te voeren.

Nadat de klant een inschrijving, boeking of reservatie heeft geplaatst, kan Studio Popcorn – voor zover de klant dit uitdrukkelijk heeft aanvaard – het e-mailadres en/of postadres van de klant ook gebruiken om hem commerciële informatie toe te sturen over haar diensten of evenementen. Indien de klant geen post, e-mails of informatie over haar diensten of evenementen wenst te ontvangen, kan de klant zich op elk moment uitschrijven door Studio Popcorn een e-mail te sturen.

Toegang tot de verzamelde gegevens is strikt voorbehouden voor de medewerkers binnen de organisatie en dit slechts met betrekking tot de gegevens die nodig zijn voor het volbrengen van hun taak.

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de partners van Studio Popcorn (verhuurder accommodatie, verzekeraar). Daarnaast heeft Studio Popcorn het recht om de persoonsgegevens van de klant over te maken aan bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek. De klant heeft het recht om Studio Popcorn kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens Studio Popcorn beschikt en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren. De klant kan dit recht uitoefenen door Studio Popcorn te contacteren via de contactgegevens vermeld in artikel 2 van de algemene voorwaarden , op voorwaarde dat de klant zich afdoende identificeert. Daarnaast beschikt de klant ook over het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

Studio Popcorn maakt tijdens de evenementen foto’s en/of videomateriaal van de activiteiten en/of de deelnemers. Door het aanvinken van de checkbox met vermelding “Ik ga akoord met de algemene voorwaarden” gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van dit beeldmateriaal voor de website, social media kanalen, brochures en andere publicitaire doeleinden. De klant beschikt over het recht om zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen het vermeld gebruik van beeldmateriaal en kan hiervoor Studio Popcorn contacteren via de contactgegevens vermeld in artikel 2 van de algemene voorwaarden. Dit dient te gebeuren ten laatste voor aanvang van het evenement door middel van een e-mail.

Studio Popcorn | website door Concept Code
Algemene voorwaarden | Cookies | Privacy